November 10, 2016
Viewb688c13a

biobabble

guangchuang yu authored on 10/11/2016 10:50:49
View9820de1b

biobabble

guangchuang yu authored on 10/11/2016 10:26:23
November 9, 2016
Viewd25b6d4b

update news

guangchuang yu authored on 09/11/2016 08:00:46
Viewa51a4376

startup msg

guangchuang yu authored on 09/11/2016 07:54:06
View36b87ad2

.onLoad

guangchuang yu authored on 09/11/2016 04:43:48
Viewc25bdbe6

startup msg

guangchuang yu authored on 09/11/2016 04:34:38
November 7, 2016
View718f3b75

revts

guangchuang yu authored on 07/11/2016 03:16:33
November 3, 2016
View39aaccd5

make missing color invisible

GuangchuangYu authored on 03/11/2016 15:30:13
November 1, 2016
Viewaed6d1a0

xlim_expand

guangchuang yu authored on 01/11/2016 02:38:09
View6d37297b

expand_xlim

guangchuang yu authored on 01/11/2016 02:23:02
October 31, 2016
Viewb58e0088

bug fixed of parsing treetext in beast file

guangchuang yu authored on 31/10/2016 11:29:54
View612da065

xlim_tree

guangchuang yu authored on 31/10/2016 07:41:12
View58f6ac9a

typo

guangchuang yu authored on 31/10/2016 04:19:11
View1d56166d

set_tree_xlim

guangchuang yu authored on 31/10/2016 04:15:56
View6133057c

set_tree_xlim

guangchuang yu authored on 31/10/2016 04:10:22