October 11, 2016
View 3b666c30

remove site

Guangchuang Yu authored on 11/10/2016 02:01:09
View ccb6b918

test

Guangchuang Yu authored on 11/10/2016 01:56:09
View da0f0f7f

fixed R check

Guangchuang Yu authored on 11/10/2016 01:31:56
October 7, 2016
View bedefde1

version 1.5.15

Guangchuang Yu authored on 07/10/2016 05:18:29
October 5, 2016
View 869644d4

comment out geom_tippoint2

Guangchuang Yu authored on 05/10/2016 09:44:05
View 97e7d34f

subset tip in geom_tiplab2

Guangchuang Yu authored on 05/10/2016 08:52:08
View 4666eab4

fixed geom_tiplab2

Guangchuang Yu authored on 05/10/2016 08:51:00
View 2b0f27d5

theme_tree2

Guangchuang Yu authored on 05/10/2016 06:28:50
September 29, 2016
View 102483c0

add `compute_group` according to ggplot (v2.1.0) <2016-09-29, Thu>

Guangchuang Yu authored on 29/09/2016 05:55:59
September 28, 2016
View 573ccecd

update readme

Guangchuang Yu authored on 28/09/2016 08:58:47
September 22, 2016
View deef5815

unit test of groupOTU & groupClade

Guangchuang Yu authored on 22/09/2016 05:42:40
September 21, 2016
View ac954742

update citation plot

Guangchuang Yu authored on 21/09/2016 11:53:24
September 20, 2016
View 77c27584

update readme

Guangchuang Yu authored on 20/09/2016 02:28:53
September 19, 2016
View e44561c1

as.polytomy

Guangchuang Yu authored on 19/09/2016 07:21:18
September 7, 2016
View 1652e9e8

facet_plot

Guangchuang Yu authored on 07/09/2016 01:36:05