Name Mode Size
..
tfs 040000
ScerTF.RData 100644 20 kb
SwissRegulon.RData 100644 217 kb
cisbp.RData 100644 187 kb
flyFactorSurvey.RData 100644 84 kb
hPDI.RData 100644 24 kb
hocomoco10.RData 100644 209 kb
hocomoco11.RData 100644 176 kb
homer.RData 100644 57 kb
jaspar.RData 100644 62 kb
jaspar2014.RData 100644 104 kb
jaspar2016.RData 100644 249 kb
jaspar2018.RData 100644 344 kb
jolma2013.RData 100644 288 kb
stamlab.RData 100644 267 kb
tfClass.tsv 100644 352 kb
uniprobe.RData 100644 204 kb